Urząd miasta Warszawy wdraża w życie aplikację ArcZieleń – bazę danych o terenach zieleni, w której mają być gromadzone, opracowywane i aktualizowane informacje o terenach zieleni w mieście.

Aplikacja ma być narzędziem umożliwiającym prawidłowe zarządzanie zasobami zieleni, diagnozę stanu zieleni miejskiej i monitorowania. Ma umożliwić racjonalne działania planistyczne, projektowe, związane z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją w odniesieniu do zieleni miejskiej. Ma umożliwić wprowadzanie obiektów zieleni miejskiej typu: drzewa, krzewy, kwietniki, trawniki do bazy wraz z niezbędnymi o nich informacjami takimi jak wymiary, stan zdrowotny, warunki wegetacji, wartość przyrodnicza itp. Dodatkowo aplikacja ma umożliwić wprowadzanie obiektów infrastruktury miejskiej typu budynki, drogi, mała architektura, zbiorniki i urządzenia wodne, oświetlenie i inne obiekty zlokalizowane w terenach zieleni. Ponadto w bazie będzie również możliwość przechowywania informacji dotyczących obiektów terenów zieleni tj.: powierzchnia, granice, stan prawny, charakterystyka szaty roślinnej oraz danych dotyczących oceny obiektu ze względu na stan zachowania, wyposażenia, wartości historyczne, kompozycyjne i dendrologiczne, znaczenie w ogólnym systemie przyrodniczym miasta.

Baza danych wraz z aplikacją dostępna jest na przygotowanych stanowiskach komputerowych działających w sieci wewnętrznej miasta. Pozwoli to na niezależne opracowywanie, gromadzenie i aktualizowanie danych inwentaryzacyjnych w jednostkach zarządzających terenami zieleni m.st. Warszawy, które będą miały dostęp do właściwych im obszarów miasta. Wszystkie informacje będą gromadzone są w jednej centralnej bazie danych przestrzennych, administrowanej przez Biuro Ochrony Środowiska.

Stworzona baza danych nie jest, niestety, publicznie dostępna w internecie, natomiast zgromadzone w niej dane są udostępniane na mocy Ustawy o udostępnianiu informacji o srodowisku.

Biuro Ochrony Środowiska zleciło również wykonanie inwentaryzacji terenów zieleni przyulicznej. Planuje się także objęcie inwentaryzacją parków, skwerów i zieleńców Warszawy. Decyzja, aby w pierwszej kolejności inwentaryzować zieleń przyuliczną wynika z faktu, że bez bardziej szczegółowej wiedzy o zadrzewieniach traktowanych całościowo, nie jest możliwe właściwe prowadzenie ochrony, pielęgnacji oraz ewentualnej wymiany części drzewostanów przyulicznych.

(źródło: um.warszawa.pl)

Aktualna informacja o stanie prac nad wdrożeniem aplikacji jest dostępna na stronie internetowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego Warszawy
http://kds-srodowisko.waw.pl/images/mp3/9-11-11/02-referat%20BOS.mp3