Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Zadaniowy ds. ochrony zieleni. Do zakresu działania Zespołu należy akceptacja proponowanej gospodarki zielenią lub formułowanie zaleceń i uwag do opracowywanych w Urzędzie Miasta Krakowa decyzji w ramach postępowań o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wraz z uwzględnieniem kompensacji przyrodniczej. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący którym jest Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Członkami Zespołu są: Główny Architekt Miasta; Miejski Konserwator Zabytków; Miejski Architekt Krajobrazu; Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska; Kierownik Referatu do spraw ochrony zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska; Pracownik merytoryczny Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków; Pracownicy merytoryczni Wydziału Kształtowania Środowiska; Ekspert zewnętrzny z Politechniki Krakowskiej; Ekspert zewnętrzny z Uniwersytetu Rolniczego; Przedstawiciel Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody; Przedstawiciel Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.