Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska:
• Art. 21. 1 Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych danych.
• Art. 21. 2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane:
– pkt.24 f – o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów,
– pkt.24 g – o decyzjach o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:
• zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności
• usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
• zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.
Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.
22 września 2010 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.